คณะนิเทศศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะดุริยางคศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

Apply For Ph.D Degree

 

Apply Now

รวมคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครเรียน

กรอกใบสมัครออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย

• สมัครเรียนผ่านใบสมัครออนไลน์บนเว็บไซต์ https://btu-admission.com
• แนบไฟล์หลักฐานการสมัครเรียนผ่านระบบรับสมัครเรียน
• ระบบจะส่งรายละเอียดการสมัครไปที่ Email ของผู้สมัคร รวมถึงขั้นตอนการชำระเงินและการดำเนินการต่างๆ
• ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet Banking หรือที่เคาท์เตอร์ธนาคาร
• เข้าเป็นนักศึกษาและเริ่มเรียนได้ทันทีตามกำหนดการจากมหาวิทยาลัย

เปิดจัดการสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

• ภาคเรียนปกติ เรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรเทียบโอน สำหรับผู้ที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
• ภาคเรียนพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ หรือภาคค่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานทั่วไป บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติม
• ระบบออนไลน์ จัดการเรียนการสอนผ่านระบบ LMS โดย สถาบันการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หรือ BTU DE ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถต่อ ป.ตรี – ป.โท ตามหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนได้

หลักฐานการสมัครเรียนประกอบด้วย

• สำเนาผลการศึกษา (Transcript, ใบรับรอง, ใบ รบ.) 3 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

นักศึกษาที่จบ ปวส. สามารถเรียน ป.ตรี ได้ในภาคปกติ และภาคพิเศษ

• แสดงใบรับรองผลการเรียน
• เลือกคณะและสาขาวิชาที่ต้องการเทียบโอน
• ฝ่ายวิชาการตรวจสอบหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้
• เข้าสู่ขั้นตอนการสมัครเรียน – เริ่มเรียนตามกำหนด

ชีวิตง่ายขึ้น เพราะมีหลากหลายวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

หลังจากที่กรอกใบสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเอกสารและวิธีการชำระเงิน โดยผู้สมัครสามารถเลือกชำระได้ตามช่องทางดังนี้
• ชำระผ่าน Internet Banking ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 047-8-000011
• เคาท์เตอร์ธนาคารผ่านใบ Pay In ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงไทย ค่าธรรมเนียม 10 บาท
ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ในระบบอีเมล

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่นเน้นการส่งเสริมนักกีฬา

ด้วยการจัด “โครงการทุนนักกีฬา” เป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยมีกีฬาให้เลือกหลายประเภท เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาทุนในโครงการหลากหลายประเภท รวมถึงนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้รับสวัสดิการจากทางมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
สวัสดิการนักกีฬา
• ได้รับทุนการศึกษาฟรี
• ได้รับสิทธิ์การอยู่หอพักนักกีฬาฟรี

กองทุน กยศ. – กรอ. โดยภาครัฐบาล

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดโครงการ “ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี”

เรียนแบบสบายๆ ค่าใช้จ่ายหายห่วง ด้วยระบบการผ่อนชำระค่าเทอม

หลังจากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถขอแบบฟอร์มการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยฯ และกรอกรายละเอียดเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นนักศึกษาผ่อนชำระค่าเทอม โดยนักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายค่าเทอมได้เดือนละ 1 ครั้ง และชำระให้ครบถ้วนก่อนสอบในภาคเรียนนั้นๆ
สิทธิ์การกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษา ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน รายละเอียดโปรดติดต่อ อ สนใจติดต่อ คุณกัญญา มือถือ + 0619354566