หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

“วิชาชีพมั่นคง   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   สร้างความยุติธรรมให้แก่สังคม”

ความสำคัญ

        ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านกฎหมายของประเทศได้ดำเนินการไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของประเทศ นอกจากนี้ประเทศยังมีแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต จึงเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของประเทศมีความจำเป็นต้องมีนักกฎหมายที่มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญ ในการให้คำแนะนำกับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหลาย

         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านกฎหมายที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่ประเทศต้องการ อันนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน บัณฑิตเองต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถพร้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพที่ชัดเจนต่อไป


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

2. เพื่อให้บัณฑิตได้นำความรู้ความเข้าใจไปประกอบอาชีพทางกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  ประพฤติตนอยู่ในกรอบ  จรรยาบรรณและรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมายที่ดีเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ

3.เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าในด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนแลกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเปิดโอกาสให้เกิดความเท่าเทียมกันในการได้รับการศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนกฎหมายด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศ

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้พิพากษา , อัยการ *

2. ตุลาการศาลปกครอง

3. พนักงานคดีศาลปกครอง

4. ที่ปรึกษากฎหมายภาคเอกชน                   

5. ทนายความ

6. อาจารย์สอนกฎหมาย/นักวิชาการ

7. นิติกรของภาครัฐและภาคเอกชน

หมายเหตุ * ต้องจบจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา