ปรัชญา

โลกาภิวัตน์นำการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่เข้มข้น ทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีอนาคตที่ดี ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน คือปัจจัยแห่งความสำเร็จ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งพัฒนาและสร้างนักบริหารจัดการที่มีคุณลักษณะและทักษะที่จะไปเพิ่มทั้งมูลค่าและคุณค่าที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน รวมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  และมีคุณธรรม จริยธรรม
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ