ปรัชญา  ความสำคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ปรัชญา
    สร้างนักบริหาร ยึดมั่นคุณธรรม สร้างสรรปัญญา พัฒนาก้าวไกล

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อผลิตผู้บริหาร และนักวิชาการ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมี  ความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ใหม่ที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารกิจการ

1.2.2  เพื่อมุ่งสร้างสรรค์ และผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ ด้วยวิธีการศึกษา และการวิจัยขั้นสูงได้ด้วยตนเอง

1.2.3 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ

1.2.4  มีความสามารถแสดงออกอย่างสม่ำเสมอในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในกิจกรรมของตนเอง

1.2.5  สามารถนำองค์ความรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานของตนได้อย่างเหมาะสม
       
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
(1)  เป็นผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน

(2)  เป็นบุคลากรทางวิชาการของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

(3) เป็นผู้ประกอบการ