ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

              มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตลอดจนมีสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของภาครัฐและ เอกชน

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม

               

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาศาสตร์ประจำทีมกีฬา

2. นักส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

3. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งภาครัฐและเอกชน