ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1.1    ปรัชญา

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันไปประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนให้ทันเหตุการณ์และความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ที่รู้จักคิดเป็น ทำเป็น สามารถสร้างงานเองได้ เป็นนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะ คือ “ คุณธรรม นำความรู้ คู่เทคโนโลยี ”

 1.2    ความสำคัญ

                เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ  อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป

1.3    วัตถุประสงค์

 1.3.1    เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ให้มีความรู้ความสามารถ
ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.2    เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

1.3.3    เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์แนวคิดร่วมกับเทคโนโลยี เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  2. นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  3. ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  4. นักเขียนโปรแกรม เกม 2 มิติ 3 มิติ
  5. นักเขียนโปรแกรมบนระบบมือถือ
  6. ผู้จัดการโครงการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  7. นักพัฒนาเว็บไซต์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  8. ผู้จัดการซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  9. ผู้จัดการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  10. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เป็นต้น