คณะพยาบาลศาสตร์

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา   คณะพยาบาลศาสตร์

                                         สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

                ภาษาไทย           หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

                ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Nursing Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                ภาษาไทย           ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรบัณฑิต (สาขาพยาบาลศาสตร์)

                                        ชื่อย่อ พย.บ.

                ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม Bachelor of Nursing Science (Nursing Science)

                                        ชื่อย่อ B.N.S.

3. วิชาเอก

           (ไม่มี)

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          138 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา ตรี พ.ศ. 2558

    5.2 ประเภทหลักสูตร

           หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ

     5.3 ภาษาที่ใช้

          ภาษาไทย

     5.4 การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

           เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

      5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา

           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

    6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

    6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

    6.3 คณะกรรมการบริหารประจาคณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559

    6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

    6.5 สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ …………………………….

    6.6 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …../….. เมื่อวัน……ที่………. พ.ศ.

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 2 ปี)

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

    เป็นพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาลประจาโรงเรียน/สถานประกอบการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ