ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1. ปรัชญา

       มุ่งผลิตบัณฑิตดนตรีที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจทางด้านดนตรี มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตผลงานดนตรีในยุคปัจจุบัน  มีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีอุดมคติ สามารถสร้างประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและด้านวัตถุให้แก่สังคมและตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถปรับศิลปะการดนตรีให้เป็นงานอาชีพที่สร้างสรรค์ในสังคมได้

 1.2. ความสำคัญ

        เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตผลงานด้านดนตรี สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างสากล  รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สังคมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมจรรยาบรรณทางวิชาชีพให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลสารสนเทศ พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ  อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป

1.3. วัตถุประสงค์

        1.3.1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างสรรค์และผลิตผลงานดนตรี ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ โดยครอบคลุมพื้นฐานทั้งด้านดนตรี เทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม

        1.3.2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล

        1.3.3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) อาจารย์ดนตรีในโรงเรียนของรัฐและเอกชน

(2) นักวิจัยดนตรี 

(3) นักวัฒนธรรมดนตรี

(4) นักดนตรีอาชีพ

(5) คีตกวี, นักประพันธ์เพลงทุกประเภท ทั้งเพื่อศิลปะและเพื่อธุรกิจ 

(6) จัดการธุรกิจและบริหารงานด้านดนตรี เช่น ในค่ายเพลงต่างๆ เช่น RS, Grammy, Sony music ฯลฯ

(7) จัดเครือข่ายหรือตั้งค่ายเพลงของตนเอง

(8) เจ้าของกิจการด้านดนตรี (โรงเรียนสอนดนตรี, ค่ายเพลง, ห้องบันทึกเสียง, โรงงานผลิตเครื่องดนตรี ฯลฯ), กิจกรรมดนตรี (Events)  เช่น คอนเสิร์ต, การแสดงต่างๆ เป็นต้น

(9) นักวัฒนธรรมดนตรีประจำศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศ

(10) Sound Engineer, Music Producer