ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ  มีคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และปลูกฝังคุณลักษณะของความเป็นครู ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพครู

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความสามารถและทักษะในการวางแผนการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  การออกแบบ  การบริหารจัดการ  และใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การผลิตสื่อและนวัตกรรม  และการประเมินผลการเรียนรู้  ทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย

2. มีทักษะในการคิด  การสร้างสรรค์ความรู้  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  ศรัทธาในวิชาชีพครู  และวิชาชีพอื่นที่ใช้ศาสตร์การสอนและการฝึกอบรม

4. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเอื้ออำนวยให้เกิดการพัฒนาชุมชน

5. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาไปใช้ในงานวิชาชีพต่างๆ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการและพนักงานครู อาจารย์ และบุคลากรการศึกษาตำแหน่งนักเทคโนโลยีการศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ศึกษา ใน สถาบันการศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน

2. พนักงานการศึกษาและฝึกอบรมในองค์กรเอกชน และรัฐวิสาหกิจ