ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ

1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีปรัชญาของหลักสูตรดังนี้

              สร้างบัณฑิต ผลิตนักบริหารงานด้านโลจิสติกส์ มุ่งมั่นสู่องค์การสากล มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มีสมรรถนะในระดับประเทศ และระดับสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์ มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคม และประเทศชาติ

2.ความสำคัญ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มีความสำคัญ ดังนี้

              ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจประสบกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก ดังนั้นการดำเนินธุรกิจจึงต้องแสวงหาวิธีหรือ กลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร หรือเพื่อความอยู่รอดขององค์กรทางธุรกิจ โลจิสติกส์เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญที่ช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่างๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ  การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปถึงจุดที่มีการใช้งานหรือ    ถึงมือผู้บริโภค

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ด้านคลังสินค้า

2. ด้านการขนส่ง

3. ด้านการกระจายสินค้า

4. ด้านการวางแผนการผลิต  

5. การจัดซื้อจัดจ้าง