ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

         “ สร้างบัณฑิต ผลิตนักบริหาร  มุ่งมั่นสู่ภาคอุตสาหกรรม”

ความสำคัญ

           มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมีสรรถนะภาคอุตสาหกรรมในระดับประเทศและสากล สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  มุ่งมั่นในทางสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่องค์การ สังคมและประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

1. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการอุตสาหกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

3. เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีเจตคติที่ดี และตระหนักในความสำคัญในศาสตร์ที่ได้ศึกษามา

4. เพื่อให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบมีวินัย ความซื่อสัตย์ คุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพื่อให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมของหน่วยราชการ บริษัท ห้างร้านเอกชน

2. ผู้ประสานงานด้านการผลิตและวางแผนการผลิต

3. ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต/ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

4. เจ้าของธุรกิจ

5. นักวิชาการ