ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญาและความสำคัญ

สร้างนักคอมพิวเตอร์มืออาชีพเพื่องานธุรกิจ   ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมนำสู่สังคม

ความสำคัญ

          เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า พร้อมแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีข้อมูลและสารสนเทศที่พร้อม เพียงพอต่อการวางแผนและตัดสินใจ  อันจะเป็นองค์ประกอบที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศต่อไป


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1.   นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ

2 .  นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบ

 3.   โปรแกรมเมอร์/ผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์

4.   นักออกแบบและพัฒนาโฮมเพจ

5.   ที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์

6.   นักแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

7.   ผู้จัดการด้านคอมพิวเตอร์

8.   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

9.   เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

10.  ช่างเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์

11.  ตัวแทนขายไอที