สาขาการวิชาการท่องเที่ยว

 

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

ปรัชญา

            มุ่งพัฒนาบัณฑิต                   มีจิตรักบริการ                       สืบสานวัฒนธรรม

ความสำคัญ

           พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในด้านการท่องเที่ยว  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ในการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

2. มีความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยว    

3. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4. สามารถทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถทันสมัยตรงตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

5. สามารถใช้หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลวิเคราะห์ข้อมูล และสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

               

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ธุรกิจนำเที่ยว

2.  ธุรกิจการบิน

3.  ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว

4.  หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบาย กำกับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการท่องเที่ยว