สาขาวิชาการโรงแรม

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

  มีความรู้ ควบคู่จรรยาบรรณ สร้างสรรค์งานบริการ

 1.2 ความสำคัญ

              พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการบริการ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการและวิจัย

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.3.1   บัณฑิตมีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักในงานบริการและสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

1.3.2   บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพการโรงแรม สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ ตลอดจนการประสานงานด้านการท่องเที่ยวและงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.3   บัณฑิตสามารถพัฒนาทักษะทางปัญญา โดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบในการปฏิบัติงาน

1.3.4.  บัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของกลุ่ม และมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม

1.3.5   บัณฑิตมีความสามารถในด้านการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน

1.3.6   บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการโรงแรม

 

 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม

2. พนักงานโรงแรม เช่น พนักงานผสมเครื่องดื่ม นักจัดดอกไม้ พ่อครัว พนักงานสปา พนักงานต้อนรับ พนักงานส่วนหน้า พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3. พนักงานสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับภาคพื้นสายการบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

4. พนักงานเรือสำราญ เช่น พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ

5. เจ้าของภัตตาคารหรือร้านอาหาร

6. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น