ปรัชญา

   ผลิตบัณฑิตสาขาภาษาไทยให้มีความรู้ ทักษะ มีความสามารถการใช้ภาษาไทย  ดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มุ่งให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม มีหลักในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

ความสำคัญ 

     พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในด้านภาษาไทย  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากลโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ในการสอน การบริการวิชาการ และงานวิจัย

 

จุดประสงค์

     เพื่อผลิตบัณฑิตให้บรรลุตามจุดประสงค์ ดังนี้

       1. มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยเป็นอย่างดี

 2. มีความสนใจ ใฝ่รู้ ค้นคว้ามีความคิดสร้างสรรค์สามารถแสดงความคิดและแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ได้อย่างมีระบบ

       3. มีความใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรม

       4. มีความสามารถในการนำทักษะทางภาษาไทย  มาใช้ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       5. มีจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของภาษา และวรรณกรรม

 

อาชีพที่สามารถไปประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักเขียน
 • ครู อาจารย์
 • นักพิสูจน์อักษร
 • เลขานุการ
 • กองบรรณาธิการ
 • เจ้าหน้าที่วิชาการ
 • โฆษก พิธีกร ผู้ประกาศข่าว
 • นักประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
 • อาจารย์สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
 • อาจารย์สอนกวดวิชาภาษาไทย
 • ผู้เขียนบท
 • กองงานสารบรรณ
 • Call Center